Rabu, 28 Januari 2009

Konsep Pemulihan

Mat Nor Husin Dan Jais Sahok (1990 :6)

Pendidikan yang diberikan kepada pelajar yang gagal di peringkat bilik darjah kerana tidak menerima isi pelajaran seperti pencapaian rakan sebaya mereka yang tidak bermasalah.
Koh Boh Boon (1982 :2)

? Pemulihan adalah lebih terbatas yang lebih khusus sifatnya kerana ia bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran.Ia melibatkan murid-murid lambat,iaitu mereka yang lembab (lambat mencapai pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak lain).

Prinsip-Prinsip Pendidikan Pemulihan

? Mengenal pasti murid yang menghadapi masalah pembelajaran dan membuat penilaian awal atas mereka.
? Pendekatan secara individu,misalnya mengadakan kelas khas yang kecil.
? Kurikulum yang diubahsuaikan.
? Dalam mengajar sesuatu item,kita hendaklah menegaskan luasnya dan buken perinciannya.
? Ketepikan isi-isi pelajaran yang tidak berfaedah.
? Mudahkan gerak kerja supaya murid dapat membuatnya dan mendapat kepuasan.
? Kurangkan masa untuk aktiviti yang lain supaya murid yang lemah dapat diberi perhatian.
? Gunakan banyak latih tubi dan tunjuk cara.

Pelaksanaan Program Pemulihan

? Mengenal pasti murid yang memerlukan program pemulihan dengan cara memerhati atau membuat ujian saringan.
? Mencari punca kelemahan murid dalam bidang kemahiran yang berkenaan dengan cara memerhati atau membuat ujian diagnostik.
? Merangcang dan menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang sesuai bagi pemulihan untuk murid
? Menentukan aktiviti pengejaran dan pembelajaramn yang sesuai dengan kebolehan dan daya penyerapan murid.
? Jika murid yang menyertai program pemulihan itu berjaya menguasai kemahiran yang dikehendaki,murid itu harus ditempatkan dalam kumpulan yang sesuai.
? Selepas program pemulihan guru harus juga memberi aktiviti sokongan dengan tujuan mengukuhkan kemahiran yang dikuasai serta membina keyakinan murid.

Perbezaan Antara Pendidikan Pemulihan Dengan Pendidikan Imbuhan

? Walaupun pendidikan pemulihan dan pendidikan imbuhan berkait rapat tetapi ia tetap mempunyai perbezaan yang tertentu.
? Menurut kamus lengkap,perkataan imbuhan bermaksud tambahan pada barang-barang yang disukat,ditimbang dan lain-lain, manakala perkataan perulihan pula bermaksud pulih,sembuh atau kembali seperti sedia kala.
? Daripada pengertian yang diberikan di atas, nyatalah bahawa ‘imbuhan ‘membawa maksud keadaan kekurangan atau kerugian yang memerlukan tambahan,manakala ‘pemulihan ‘ pula bermaksud suatu keadaan yang tidak memuaskan yang memerlukan pembaikan.
? Pendidikan imbuhan pada amnya bolehlah dianggap sebagai satu usaha atau tindakan yang diambil untuk menggantikan sesuatu kekurangan. Ia merupakan langkah-langkah yang rapi dan teliti yang diprogramkan untuk mencegah berlakunya sebarang kelemahan di kalangan murid.
? Pencegahan seperti ini dilakukan pada peringkat awal pembelajaran.Biasanya pendidikan imbuhan melibatkan kanak-kanak yang kurang bernasib baik yang sekiranya dibiarkan akan menyebabkan berlakunya keciciran.


Pendidikan Imbuhan Menitik Beratkan Perkara Berikut.

1. Pendidikan imbuhan haruslah dilaksanakan lebih awal,iaitu pada peringkat awal pembelajaran.
2. Guru hendaklah menentukan aspek-aspek pembelajaran yang diperlukan.Pangajaran disusun dengan rapi dan teliti.
3. Guru hendaklah juga menentukan objektif tingkah laku murid dengan jelas dan khusus.
4. Guru hendaklah boleh mengubahsuai bahan-bahan kurkulum dan kaedah pengajaran dan pembalajaran dalam bentuk yang lebih berkesan.
5. Guru hendaklah mempunyai hubungan yang baik dengan agensi-agensi dan badan-badan lain yang boleh membantu meningkatkan prestasi murid.

Rumusan dan Kesimpulan

® Dalam membentuk strategi pendidikan imbuhan ,satu program menyeluruh yang melibatkan ibu bapa dan komuniti hendaklah dititikberatkan .Program ini juga harus meliputi program untuk kesihatan yang sempurna,makanan dan pemakanan.
® Pendidikan pemulihan pula adalah sebahagian daripada pendidikan imbuhan. Pendidikan pemulihan merupakan langkah-langkah khas untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu.Dalam pendidikan pemulihan,murid ini biasanya di tempatkan dalam kelas khas di sekolah.
® Aktiviti pemulihan biasanya dijalankan dalam jangka masa yang pendek dan ditumpukan kepada usaha untuk mengatasai kelemahan dalam kemahiran-kemahiran asas. Grafik Perbezaan Antara Pendidikan Pemulihan Dengan Imbuhan. Pendidikan Pemulihan Dalan KBSR Dan KBSM
? Pelajar-pelajar di dalam kelas KBSR adalah berbeza dari segi minat, bakat dan kebolehan.Begitu juga pelajar-pelajar di kelas KBSM.Oleh sebab kebolehan pelajar-pelajar adalah berbeza, maka kadar pembelajaran juga berbeza.
? Dalam suatu tempoh masa yang tertentu,terdapat pelajar yang masih belum menguasai sesuatu kemahiran. Dengan itu,pendidikan pemulihan adalah diperlukan bagi pelajar KBSR dan KBSM,

Peranan Guru Biasa Dalam Perlaksanaan Pemulihan Kelas Biasa.

? Perbincangan berkenaan pendidikan pemulihan dalam bahagian ini adalah ditumpukan pada peranan guru biasa.Guru biasa hanya menerima latihan yang terhad dalam teori dan amali pendidikan pemulihan.
? Oleh itu guru biasa ini hanya dapat mengendalikan kes-kes yang ringan sahaja.Kes-kes yang lebih serius dalam masalah pembalajaran hendaklah dikendalikan oleh guru pemulihan khas yang telah menghadiri kursus pendidikan pemulihan khas.

Langkah-Langkah Khusus Dalam Pengelolan Pemulihan Kelas Biasa

? sesi pemulihan kelas biasa.
? pengenalpastian pelajar .
? penganalisisan masalah.
? Perancangan.
? Pengajaran.
? Penilaian.
? tindakan susulan.

1. Pengenalpastian Pelajar

? Cara-cara yang biasanya digunakan untuk mengenal pasti pelajar-pelajar lambat ialah seperti pemerhatian,pentafsiran rekod prestasi dan rekod profil,ujian kertas dan pensil,latihan harian,soal jawab dan temu bual dengan guru darjah dan ibu bapa.
? Maklum balas yang diperolehi melalui cara-cara tersebut dapat memberi gambaran tentang pelajar-pelajar yang belum menguasai konsep dan kemahiran yang telah diajar oleh guru.

2. Penganalisisan Masalah

? Cara yang digunakan untuk menganalisis masalah pembelajaran ialah dengan memerhati cara pelajar menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran.Misalnya dengan memerhati bagaimana seseorang pelajar menjalankan operasi tambah atau tolak,guru dapat menentukan jenis-jenis masalah matematik yang dihadapi oleh seseorang pelajar.

3. Perancangan

? Perancangan program pemulihan hendaklah berasaskan keperluan-keperluan pelajar iaitu aktiviti-aktiviti pembelajaran hendaklah bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti.
? Prinsip Perancangan Pengajaran Pemulihan
1. Pengajaran pemulihan hendaklah seimbang dengan kebolehan pelajar. 2. Elakkan daripada menyampaikan aktiviti pembelajaran yang terlalu banyak

Tiada ulasan:

Catat Ulasan